Vedtægter


NAVN OG HJEMSTED

§ 1

1. Foreningens navn Faxe-Faxe Ladeplads Antenneforening.

2. Foreningens hjemsted er Faxe.

3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe Ladeplads og tilhørende lokaliteter.

FORMÅL

§ 2

1. Foreningens formål er primært, at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radio- og Tv-programmer. Sekundært at tilbyde sådanne særlige tjenester, som til enhver tid kan udbydes via kabelanlæg, når gældende offentlige forskrifter og lovgivning er overholdt.

2. Udbud af særlige tjenester via kabelanlægget kan foretages af foreningen selv eller overdrages til tredjemand.

MEDLEMMER

§ 3

1. Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, er automatisk forpligtiget til at være medlem af foreningen, og til at betale det til enhver tid gældende kontingent.

2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jf. § 1, kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale det gældende normale tilslutningsbidrag, der forudsætter, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald foranstalter foreningen mulighederne for fornøden udbygning undersøgt. Udgifter til fornøden udbygning afholdes af den/de parter, der begærer udbygningen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal anlægsudgifterne betales af den/de, der forestår byggemodningen.

KONTINGENT - FORPLIGTIGELSER - HÆFTELSE - RESTANCER

§ 4

1. Kontingentet opkræves kvartalsvis over PBS. Såfremt tilmelding til PBS undlades, betales et gebyr, som fremgår af takstbladet. 


2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det følgende regnskabsår.

3. I tillæg til kontingentet opkræves tillige hos den enkelte husstand de beløb, som følger af de ydelser husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

4. Ved indmeldelse i foreningen skal der udleveres et sæt vedtægter samt takstblad og retningslinier til nye medlemmer.

§ 5

1. Medlemmerne afholder selv udgifterne til vedligehold og udbedring af eventuellle skader på stikledningen, regnet fra fordeler og til første stikdåse på ejendommen.

2. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af misbrug kan bestyrelsen staks afbryde forbindelsen samt retsforfølge overtrædelsen.

3. Foreningen har til enhver tid – efter forudgående aftale, eller ved fogedens mellemkomst – når der er installeret sløjfeanlæg, ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandard og af, at installationerne overholder foreningens retningslinier herom.

§ 6

1. Foreningen er eneste ansvarlige ejer af fællesantenneanlægget. Foreningens ejerskab består til og med fordelingsstanderen ud for de tilsluttede ejendomme. Antennetilslutningen følger matrikelnummeret (hus/lejlighed)

2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 7

1. Betales kontingent samt ydelser ikke rettidigt, sender bestyrelsen 2 rykkerskrivelser, for hvilke medlemmet kan pålægges gebyr. Såfremt beløbet efter påkrav tillige med gebyret (dvs. enhver ham påhvilende forpligtigelse) ikke er betalt senest 10 dage efter sidste rykker, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Ved manglende betaling, har bestyrelsen ret til at ekskludere medlemmet.

2. Genindmeldelse efter eksklusion kan kun ske mod indbetaling af det skyldige beløb samt et vederlag til dækning af udgifterne ved afbrydelse og gentilkobling af anlægget.

FRAFLYTNING - UDMELDELSE

§ 8

1. Ved ejerskifte kan den nye ejer eller lejer indtræde som medlem, såfremt der intet udestående er mellem foreningen og det tidligere medlem. Skyldig restance, dog max. for et kalenderår, eller nyt tilslutningsbidrag, skal betales før medlemskabet træder i kraft.

2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.

3. Ved flytning indenfor foreningens område, kan det indbetalte tilslutningsbidrag samt medlemskab bibeholdes mod at der betales gebyr for flytning af tilslutningen.

4. Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders opsigelse til den første i en måned. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

5. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

6. Medlemmer, der ved tinglyste deklarationer er pligtigt tilsluttet fællesantenneanlægget, skal ved en udmeldelse dokumentere, at den pligtige tilslutning ikke længere er gældende. Dokumentation herfor, dvs. nye tinglyste deklarationer på ejendommen, skal foreligge sammen med den skriftlige udmeldelse.

GENERALFORSAMLING

§ 9

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel i mindst en hustandsomdelt avis, med angivelse af dagsorden, samt tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal offentligtgøres på foreningens hjemmeside på internettet med mindst samme varsel.

3. Indkaldelsen skal indeholde, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

4. Indkomne forslag til dagsordenens punkt 6 skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingsens afholdelse. Indkomne forslag og regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside på internettet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. På såvel de ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den offentliggjorte dagsorden.

6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af 2 stemmetællere.
3.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende.
4.Godkendelse af beretningen.
5.Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
6.Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7.Forelæggelse og godkendelse af budget og takstblad samt fastsættelse af kontingent
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
9.Valg af intern bilagskontrollant.
10.Valg af revisionsfirma.
11.Eventuelt.

7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således én stemme. En betingelse for at husstande i boligforeninger, udlejningsejendomme, institutioner m.v. har stemmeret er, at der senest dagen før generalforsamlingen fra den pågældende boligforening eller institution tilgår bestyrelsesformanden en fuldstændig fortegnelse over stemmeberettigede husstande med navns nævnelse, adresse m.v. Bestyrelsen sørger for, at der føres referat over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten afleveres inden generalforsamlingens start til kassereren.

§ 11

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når en generalforsamling har bestemt det. Medlemsantallet offentliggøres på foreningens hjemmeside.

2. Ligeledes kan medlemmerne begære ekstraordinær generalforsamling, når min. 10% af medlemmerne skriftligt udtrykker ønske om det med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.

3. Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 4 uger, og skal afholdes senest 40 dage efter at begæringen er modtaget.

§ 12

1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Såfremt 5 medlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Dirigenten har til enhver tid ret til at forlange skriftlig afstemning.

2. Til foreningens tillidsposter (bestyrelse, suppleanter mv.) kan kun vælges medlemmer der er tilstede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet sit samtykke til hvilken post man modtager valg til.

3. Til vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt op og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne mødt op, men mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling iht. § 11 stk. 1 og 3, hvorefter forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflertal, uanset hensyn til antal fremmødte.

4. Bestyrelsen sørger for, at der føres referat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af referenten og af dirigenten og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

BESTYRELSE

§ 13

1. Bestyrelsens medlemmer og suppleanten vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal afgår 2 medlemmer og i ulige årstal afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

3. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse samt for den daglige drift og administration.

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen og enten formand eller næstformand er tilstede. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, afgør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget.

5. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Mødet ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.

6. Der føres referat over forhandlingerne af foreningens sekretær. Referatet godkendes og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde.

7. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanter er indkaldt kommer under 3, er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af de manglende bestyrelsesposter på dagsordenen.

8. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden for bestyrelsens arbejde, samt udarbejder retningslinier for den daglige drift.

REGNSKAB OG REVISION

§ 14

1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

2. Foreningens regnskab revideres af et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning. Revisionsfirmaet vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af forfald, er bestyrelsen forpligtiget til at udpege et nyt revisionsfirma.

TAKSTBLAD

§ 15

1. Bestyrelsen forelægger hvert år til generalforsamlingens godkendelse forslag til årets kontingent samt et takstblad med mindst følgende indhold:
•Kontingent.
•Takster for programleverance for de forskellige pakkeløsninger som tilbydes.
•Offentlige afgifter, bla. Coda samt Copy Dan afgifter.
•Tilslutningsafgift for nye medlemmer.
•Gebyr for for sen betaling af kontingenter og andre ydelser.
•Gebyr for fra/tilkoblinger af medlemmer, der har fået afbrudt tilslutningen.

TEGNING AF FORENING

§ 16

1. Foreningens hæftelse. Se § 6 stk. 1 og 2.

2. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens. Ved låneoptagelse samt etablering af driftskreditter, køb og salg af fast ejendom, kræves dog altid underskrifter af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

3. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

4. Bestyrelsen er bemyndiget til, at tilvejebringe til driften de nødvendige tekniske midler, ligeledes er bestyrelsen berettiget til at optage lån og etablere driftskreditter i nødvendigt omfang.

5. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor myndigheder som overfor private.

VEDLIGEHOLDELSE

§ 17

1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

2. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

UDVIDELSE

§ 18

1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt skønnes rentabelt.

2. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

OPLØSNING

§ 19

1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

2. Likvidation eller ophør af foreningen kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling og med stemmeflertal som angivet i § 12 stk. 3.

3. Er likvidation besluttet skal foreningens formue anvendes til dækning af eventuelle forpligtigelser.

4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtigelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

5. På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling.

SLUTBEMÆRKNING

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. februar 2010.

Dirigent advokat Kim Steen
Formand Niels Svane
Næstformand Bjarne Christiansen
Kasserer Jørn Manon Jensen
Sekretær Svend Lundstrøm
Bestyrelsesmedlem Leif Olsen

Cookies

Kontakt

Jørn Manon Jensen
Odinsvej 6
4640 Faxe
info@antenneforeningen.dk
Tlf: 40 20 58 54